صالحی ماشین ایرانیان

ماشین خم کن


متن

توضیحات

ماشین خم کن اتوماتیک برای شکل دادن به سیم ، لوله هسته ای یا جامد با مقطع مختلف هندسه های مختلف. قطر سیم از 0.50 تا 3.00 میلی متر.

ابعاد 760x760 ، H = 1800 وزن 220 کیلوگرم تولیدی 3 متر در دقیقه ابعاد قابل پردازش سیم با مقطع دایره ای ، بیضی شکل و چند ضلعی از 0.5 میلی متر تا 3 میلی متر.

مشخصات

ماشین خم کن اتوماتیک برای شکل دادن به سیم ، لوله هسته ای یا جامد با مقطع مختلف هندسه های مختلف. قطر سیم از 0.50 تا 3.00 میلی متر.

ابعاد 760x760 ، H = 1800 وزن 220 کیلوگرم تولیدی 3 متر در دقیقه ابعاد قابل پردازش سیم با مقطع دایره ای ، بیضی شکل و چند ضلعی از 0.5 میلی متر تا 3 میلی متر.