صالحی ماشین ایرانیان

ماشین مات ضربه النگو


دستگاه مات ضربه صالحی ماشین برای ایجاد سطوح مات و شنی روی انواع النگو استفاده می شود

دسته بندی: ماشین های تراش

توضیحات

مشخصات