ابزار امتیاز دهی

SCTCD 11_3D اطلاعات بیشتر

ولتاژ : 220V / 50 - 60 Hz 1 Phase
وزن : 800 KG
ارتفاع : 190 cm
طول : 90 cm
عرض : 100 cm

SCTCD 11 اطلاعات بیشتر

ولتاژ : 220V / 50 - 60 Hz 1 Phase
وزن : 800 KG
ارتفاع : 190 cm
طول : 90 cm
عرض : 100 cm

SCTCD 10 اطلاعات بیشتر

ولتاژ : 220V / 50 - 60 Hz 1 Phase
وزن : 850 Kg
ارتفاع : 200 cm
طول : 123 cm
عرض : 100 cm

SCTCD 9 اطلاعات بیشتر

ولتاژ : 220V / 50 - 60 Hz 1 Phase
وزن : 850 KG
ارتفاع : 200 cm
طول : 123 cm
عرض : 100 cm

SCTC 9 اطلاعات بیشتر

ولتاژ : 220V / 50 - 60 Hz 1 Phase
وزن : 750 KG
ارتفاع : 190 cm
طول : 100 cm
عرض : 100 cm

SCG 5 اطلاعات بیشتر

ولتاژ : 220V / 50 - 60 Hz 1 Phase
وزن : 750 KG
ارتفاع : 190 cm
طول: 100 cm
عرض : 100 cm

SCHC 9 اطلاعات بیشتر

ولتاژ : 220V / 50 - 60 Hz 1 Phase
وزن : 700 KG
ارتفاع : 187 cm
طول : 90 cm
عرض : 90 cm

SC 5 اطلاعات بیشتر

ولتاژ : 220V / 50 - 60 Hz 1 Phase
وزن : 500 KG
ارتفاع : 187 cm
طول : 90 cm
عرض : 90 cm

SCTC 12

ولتاژ : 220V / 50 - 60 Hz 1 Phase
وزن : 850 KG
ارتفاع : 200 cm
طول : 123 cm
عرض : 100 cm

CNC Abbisse

ولتاژ : 220 Singhe Phase
وزن : 320 KG
ارتفاع : 155 cm
طول : 70 cm
عرض : 95 cm

Dot Making Machine اطلاعات بیشتر

ولتاژ : 220V / 50 - 60 Hz 1 Phase
وزن : 200 KG
ارتفاع : 135 cm
طول : 123 cm
عرض : 50 cm