ابزار امتیاز دهی

ابزار رایگان وبلاگ

علی اصغر صالحی هیئت مدیره و مدیر ارشد اجرایی

Tell : +98 31 35722281-4 , 35722291-4

TeleFax : +98 31 35722283

Mobile : +98 9131186521

EMail:

مجتبی صالحی مدیر پروژه

Phone : +98 31 35722281-4 , 35722291-4

TeleFax : +98 31 35722283

Mobile : +98 9133147262

EMail :

علی صالحی مدیر تکنولوژی

Phone : +98 31 35722281-4 , 35722291-4

TeleFax : +98 31 35722283

Mobile : +98 9133255094

EMail :

امین صالحی مدیر فروش بین المللی

Phone : +98 21 55803967

TeleFax : +98 21 55803968

Mobile : +98 9131270253

Mail :

مهدی صالحی مدیر مالی

Phone : +98 31 35722281-4 , 35722291-4

TeleFax : +98 31 35722283

Mobile : +98 9132000207

Mail :

فرزان ریاحی مدیر روابط عمومی و تبلیغات

Phone :+98 31 35722291-4 داخلی : 112

TeleFax : +98 31 35722283

Mobile : +98 9217702797

Mail :

بنازاده مدیر فروش

Phone :+98 31 35722291-4

TeleFax : +98 31 35722283

داخلی : 115

Mail :